Logo Logo
Hanh HOUPACÍ DESKA Montessori 74 Bezbarvá
Hanh HOUPACÍ DESKA Montessori 74 Bezbarvá
Krátky popis Unikátní produkt Hanh HOUPACÍ DESKA Montessori 74 Bezbarvá od výrobce Hanh u nás najdete ve slevě od 2009 Kč
Obvyklá cena
  • 2009
Výrobce/Značka
Hahn s.r.o.
Hodnocení
Říkáme jí sice houpací deska, ale může být čímkoli. Je to montessori pomůcka, se kterou si děti užívají příjemné pohupování, balancují na ní ve stoje, hoví si v sedě nebo čtou oblíbenou knížku jako v lehátku. K hrám mohou přizvat kamarády nebo i rozverného tatínka, nosnost desky je dostatečná. Když je pohupování omrzí, s houpacím prknem mohou vynaložit různě. Otočením se z něj stává skluzavka, natočením je z něj zídka, za kterou se schováte. Může to být stoleček, podnožka nebo třeba most pro oblíbený auťák.   Děti se při houpání učí obratnosti, posilují svaly celého těla a náramně se baví. Hračka z voskované bukové dýhy je dětem příjemná na dotek a láká je k lupárnám. Dětské pokojíčky obzvláštní a děti se na ně budou těšit i do mateřských školek, školních družin nebo mateřských center. Ale nemusíte se o ně bát. Houpací desky jsou bezpečné a jsou certifikované jako dětská hračka. Navíc je vyrábí zlaté české ručičky.   rozměry houpací desky: 28 x 74 cm šířka houpací desky: 1,8 cm nosnost: 200kg hmotnost: 5 kg materiál: buková dýha povrchová úprava: tvrdý voskový olej OSMO3032 certifikovaný pro dětské hračky    Návod k nahlédnutí.   MONTESSORI BALAN Č NÍ DESKA 74 
 BEZPE Č NOSTNÍ POKYNY V ěř íme, ž e se moc t ěš íte, jak si budete hrát a rozvíjet své motorické dovednosti. Ne ž za č nete p ř e č t ě te si prosím krátk ý návod. Montessori balan č ní deska je produkt z p ř írodního materiálu. Po vybalení zkontrolujte desku, v p ř ípad ě po š kození nebo nesrovnalosti s objednávkou nás kon- taktujte nejpozd ě ji do 14 dn ů. Montessori houpací deska 74 je balan č ní pom ů cka pou ž ívaná vestoje. Nikdy nenechte d ě ti stát nebo sed ě t po stranách. Je vhodná pro d ě ti od narození do doby, ne ž se p ř esáhnou hmotnostní limit (200 kg). Zejména v p ř ípad ě mlad š ích d ě tí do 6 let je nutn ý dohled rodi čů nebo dosp ě l ý ch osob. P ř i pou ž ívání dbejte t ě chto pokyn ů : Nechte dít ě , aby si na balan č ní desku zvyklo. M ůž ete jim v tom pomoct, p ř idr ž ením ru- kou. D ě ti se svou fantazií rychle p ř ijdou na nejlep š í zp ů sob vyu ž ití. Nikdy nedávejte d ě tem pono ž ky nebo hladkou obuv. Na balan č ní desku mohou vstupovat pouze bos ý ma nohama nebo s obuví s neklouzav ý m povrchem. Dávejte pozor na prsty na okrajích. U č te své d ě ti, aby se nechytaly podéln ý ch okraj ů desky p ř i houpání. Umíst ě te d ř ev ě nou balan č ní desku na rovn ý a pevn ý povrch s odstupem alespo ň dva me- try od ostatních d ě tí nebo p ř edm ě t ů. Montessori balan č ní deska je ur č ena do interiéru. M ůž ete ji samoz ř ejm ě pou ž ít i venku, ale dbejte, aby nebyla vystavena mokru nebo vlhkosti. Pokud plánujete č ast ě j š í pou ž ití v p ř írod ě , doporu č ujeme odoln ě j š í povrchovou úpravu. Proti po š krábání podlahy nebo desky doporu č ujeme pou ž ít m ě kkou podlo ž ku – pls ť , ko- berec, p ě novou podlo ž ku apod. Hrubé a nerovné povrchy m ůž ou zp ů sobit na desce š krá- bance nebo jiné po š kození. Č I Š T Ě NÍ A ÚDR Ž BA Doporu č ujeme č istit desku vlhk ý m had ř íkem, v p ř ípad ě pot ř eby v kombinaci s jemn ý m č isticím prost ř edkem (OSMO č isti č sprej 8027). Po o č i š t ě ní je d ů le ž ité v ž dy ot ř ít such ý m hadrem. Neom ý vejte desku namo č ením ve vod ě m ůž e to vést k po š kození d ř eva. TECHNICKÉ INFORMACE Montessori balan č ní deska 74 je vyrobena z udr ž iteln ě sklizeného evropského bukového d ř eva (FSC), které je dokon č eno lisováním a lepením. Následn ě je nat ř ené č ist ě p ř írodními oleji a vo- sky, p ř ípadn ě s pou ž itím barevn ý ch pigment ů. Firma Hahn s. r. o. nenese odpov ě dnost za v ě cné a finan č ní š kody ani za p ř ípadné úrazy zp ů sobe- né pou ž itím balan č ní desky nebo jejími dopl ň ky. Pou ž ívejte s opatrností a pod dohledem dosp ě lé osoby. U ž ijte si houpání!        .
Další produkty od výrobce Hahn s.r.o.
Další produkty v kategorii Dřevěné hračky